นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

คู่มือสำหรับประชาชน

Post on 09 มิถุนายน 2560
by Phayao
ฮิต: 7129

1. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (สหภาพแรงงาน)

2. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)

3. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง)

4. การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง ข้อบังคับสหพันธ์นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง)

5. การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง)

6. การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาองค์การลูกจ้าง ควบสมาคมนายจ้าง ควบสหพันธ์นายจ้าง ควบสภาองค์การนายจ้าง)

7. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

8. การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

9. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)

10. การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

11. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

13. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)

14. การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

15. การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน

 

*** พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ***

 

 

 

 

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา