นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา