นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา