นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

แผน / ผลการดำเนินงาน

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา