นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา