นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา