นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนนายจ้าง ต้องยื่นแบบ สอ.1 ของสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในครอบครองภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

Post by Phayao
on 08 มกราคม 2567
ฮิต: 25

   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ย้ำเตือนนายจ้าง ต้องยื่นแบบ สอ. 1 ของสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในครองครองภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี โดยสามารถนำส่งได้ที่ระบบ e-service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน eservice.labour.go.th หรือ
นำส่งด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

🌐 Website: https://osh.labour.go.th/
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา