นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา