นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา