นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

จัดซื้อจัดจ้าง

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา