นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ข้อมูลผู้บริหาร

Post on 27 พฤษภาคม 2562
by Phayao
ฮิต: 454

นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 


นางสาวสุวรรณา  ปิงน้ำโท้ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ผู้ช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา