นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

แผน / ผลการดำเนินงาน

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา