นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

แผน / ผลการดำเนินงาน

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา