นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา