นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570)

Post on 14 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 5

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา