นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Bes Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด สู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0)

Post on 14 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 3

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา