สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

แนวปฏิบัติการตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน

Post on 08 ตุลาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 14

   แนวปฏิบัติการตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน 🔖 เนื้อหาภายในเล่มนี้มุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการรู้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงอันตรายจากพลังงาน รวมถึงนำไปจัดทำเป็นข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน และการฝึกอบรมให้ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ดาวน์โหลดไฟล์หรืออ่าน E-Book

ได้ที่ https://www.tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book/item/1000-2021-10-05-03-00-23

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา