นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

Post on 14 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 15

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา