นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2565 - 2570

Post on 08 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 13

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา