นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 - 2570)

Post on 07 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 11

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา