นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย แนวทาง และมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา

Post on 09 เมษายน 2564
by Phayao
ฮิต: 16

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา