นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ปฏิบัติการเชิงรุก !! บูรณาการตรวจแรงงาน สร้างการรับรู้นวัตกรรม และมาตรการป้องกัน COVID-19

Post on 08 เมษายน 2564
by Phayao
ฮิต: 20

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา