นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและการบูรณาการ่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ "ม33เรารักกัน"

Post on 19 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 8

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา