นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์

Post on 18 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 8

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบค่ะ

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา