นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 10

โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิกจารและรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าถึงการบริการของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา