นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา