นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา