นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา