นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา