นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา